سوره / آیه: ص 30 - 32

استاد: حمدی زامل

مقام: صبا