سوره | آیه : آل عمران ، 36

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات