سوره | آیه : ضحی ، شرح

استاد : محمد بسیونی

مقام : بیات