سوره / آیه: هود، 43

استاد: حمدی زامل

مقام: سه‌گاه