سوره / آیه: اسرا، 19_20

استاد: سعید زناتی
مقام: حجاز