سوره / آیه: ق، 1

استاد: سعید زناتی

مقام: بیات

دریافت
حجم: 562 کیلوبایت