سوره / آیه: قصص ، 38-40

استاد: طاروطی

مقام: بیات * رست * چهارگاه