سوره / آیه: غافر، 101-103

استاد: طاروطی

مقام: صبا (ترکیب با عجم)