سوره / آیه: واقعه، 31 _ 33

استاد: حمدی زامل
مقام: بیات