سوره / آیه: ابراهیم، 38 _ 41

استاد: حمدی زامل

مقام: مرکب خوانی( بیات * رست)