سوره / آیه: انعام، 73

استاد: حمدی زامل

مقام: رست