سوره/ آیه: طه، 11 _ 13

استاد: حمدی زامل

مقام: سه گاه