سوره / آیه: انبیا، 104

استاد: سعید زناتی

مقام: حجاز