سوره/ آیه: حدید، 1 _ 3

استاد: حمدی زامل
مقام: رست