سوره / آیه: مریم، 94 _ 95
استاد:حمدی زامل

مقام: بیات