سوره/ آیه: انسان، 13_ 16

استاد: حمدی زامل

مقام: چهارگاه