سوره/ آیه: انبیاء، 71 _ 72

استاد: حمدی زامل

مقام: حجاز