سوره/ آیه: انبیا، 80

استاد: حمدی زامل

مقام: بیات