سوره/ آیه: فصلت، 30 _ 33

استاد: سعید زناتی

مقام: رست