سوره / آیه: فتح ،27-28

استاد: طاروطی

مقام: رست * بیات * صبا