سوره / آیه: قیامه، 22- 40

استاد: طاروطی

مقام: صبا