سوره / آیه: قیامه، 36- 40

استاد: طاروطی

مقام: نهاوند