سوره / آیه: حجرات ، 7-10

استاد: طاروطی

مقام: رست