سوره / آیه: علق ، 1-5

استاد: شعیشع

مقام: بیات * صبا * نهاوند * رست * سه گاه  * ترکیب چهارگاه و رست