سوره / مقام: نمل، 88

استاد: حمدی زامل

مقام: مرکب‌خوانی( رست* سه گاه * چهارگاه)