سوره / آیه: حاقه، 1 _ 4

استاد: حمدی زامل

مقام: مرکب خوانی(رست*سه گاه)