سوره ، آیه: نجم 53 _ 62 ،قمر 1-4

استاد: سعید زناتی

مقام: مرکب‌خوانی(حجاز * رست)