سوره/ آیه: نجم، 33 _ 46

استاد: سعید زناتی

مقام: مرکب‌خوانی( سه گاه*رست)