سوره / آیه: آل عمران  ، 38-43

استاد: شعیشع

مقام: رست