سوره / آیه: فصلت، 37

استاد: سعید زناتی

مقام: مرکب‌خوانی(رست* سه گاه)