سوره/ آیه: نمل، 84 _ 87

استاد: سعید زناتی

مقام: رست