سوره / آیه: آل عمران  ، 36-37

استاد: شعیشع

مقام: بیات