سوره / آیه: احزاب ، 66-67

استاد: شاکرنژاد

مقام: بیات