سوره / آیه: نازعات ، 26-30

استاد: طاروطی

مقام: رست