سوره / آیه: شرح 7-8  ، کوثر 1-3

استاد: طاروطی

مقام: رست