سوره / آیه: احزاب ، 72-73

استاد: حامد شاکرنژاد

مقام: سه گاه