سوره / آیه: شعرا ، 51-62

استاد: طاروطی

مقام: رست