سورۀ/ آیه: شعرا ، 51-68

استاد: طاروطی

مقام: بیات * رست