سوره/ آیه: فصلت، 31_ 35

استاد: طنطاوی

مقام: مرکب خوانی(صبا-نهاوند-رست)