سوره/ آیه: تغابن، 1-3

استاد: طاروطی

مقام: بیات *رست