سوره/ آیه: احزاب، 72-73

استاد: شاکرنژاد

مقام: بیات * نهاوند * رست * حجاز * رست * نهاوند * رست