سوره/آیه: لقمان، 25

استاد: طه الفشنی

مقمام:مرکب‌ خوانی(نهاوند*رست)