سوره/ آیه: رعد، 38_ 43

استاد: طاروتی

مقام: مرکب خوانی( رست* سه گاه* رست* بیات)