سوره/ آیه: فصلت، 5_ 12

استاد: طنطاوی

مقام: مرکب خوانی( بیات* صبا* ترکیب عجم صبا)