سوره/ آیه: اسرا، 14_ 15

استاد: سعید زناتی

مقام: رست