سوره/ آیه: آل عمران، 73_ 76

استاد: شحات انور

مقام: بیات