سوره/ آیه: احزاب، 39_ 41

استاد: شحات انور

مقام: رست