سوره/ آیه: واقعه، 8_ 16

استاد: حمدی زامل

مقام: رست