سوره/ آیه: اسرا، 9_ 13

استاد: سعید زناتی

مقام: رست