سوره/آیه: فصلت، 30_ 33

استاد: سعید زناتی

مقام: رست